İşte Yalova Termal Palace...
20 bin civarında tüketici, "hisseli gayrimenkul tapusu" ile tatillendirildi ve yüzlerce yıl "genel gider bakım aidatına" bağlandı..Gelsin tatilci..Gelsin paralar..Güzel hayat.


Hisseli Tapu nedir? Üzerinde ne yapabileceğiniz, aşağıdaki yazıda ve Yargıtay kararında görülüyor!

*Hiç bir şey yapamazsınız...Çünkü binlerce  hisseli arsa payı almış kişiyi bir araya getirerek, bina dikemezsiniz..kaldı ki onların da böyle bir niyeti yok..Olsaydı, sizin de ortak olduğunuz Devremülk binaları diker, size de "Devremülk" tapusu verirlerdi..Şimdi anladınız mı, neyin ne olduğunu? Türkiye Cumhuriyeti Kanunları içinde, "Hisseli gayrimenkul satışı" düzenlemesi yoktur! Ne "kanun" ne de "yönetmelik" olarak yoktur; tanımlanmamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, TBMM sadece "Devremülk" sistemini benimsemiştir.

 

Hisseli tapu söz konusu olan arsaların inşaat süreçlerinde de, satış süreçlerinde de tüm hissedarların ortak kararına varılması gerekiyor. Merak edilen konular arasında, hisseli arsaya bina yapılıp yapılmayacağı yer alıyor.

Hisseli tapuda hakkı olan bir kişi, arsasına bina yapmak istediği takdirde kendi payı kadar bina inşa etmek durumunda oluyor. Bunun belirlenmesi için de tapu üzerindeki diğer hissedarların onayının alınması ve yer tespitinin yapılması gerekiyor. Arsa üzerindeki yerlerin hangi hissedara ait olmasını belirleme işlemleri noterde yapılıyor.

Arsa üzerinde hissesi olan diğer kişilerden onay, izin alınmadığı takdirde yapılan bina, hissedarların mülkiyet hakkını ihlal etmeye yol açıyor. Hissedarlardan onay alınmadan yapılan inşat ya da diğer tasarruf işlemleri sonucunda ortaklığın giderilmesi amacı ile dava açılabiliyor.

İŞTE YARGITAY KARARI:

HİSSELİ ARSA ÜZERİNDE HİSSEDARLARI BİR ARAYA GETİRMEDİKÇE BİNA YAPAMAZSINIZ.!

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/6153

K. 2005/7300

T. 11.7.2005

       DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Uyuşmazlık, bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece taşınmazın satışına karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili, dava dilekçesinde, dava konusu edilen 15 No’lu parselde bulunan iki daire ve iki dükkanın taraflara miras bırakanları Yeter Balta’dan intikal ettiğini, taşınmazın taraflar arasında anlaşarak paylaştırılmasının mümkün olmadığını belirterek, taşınmazın satışı suretiyle paydaşlığın giderilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin davacıların muvafakati ve taahhütleri doğrultusunda taşınmaz üzerine ilerde kendi adına tescil edileceğini düşünerek tamamen kendi imkanları ile bina yaptırdığını, ancak davacıların tapu işlemlerini sürüncemede bıraktıkları gibi masraf vermeye de yanaşmadıklarını, davanın kötü niyetle açıldığı belirterek davanın reddini savunmuştur.

         Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs. gibi bütünleyici parça (muhtesat)varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhtesatın bir kısım ortaklara ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta tüm ortaklar ittifak ediyorlarsa ve muhtesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa, bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhtesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza, ne kadarının muhtesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesi de bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhtesata isabet eden kısım muhtesat sahibi ortağa, geri kalan bedel ise payları oranında ortaklara dağıtılır.

       Bütünleyici parçanın arzın ortaklarına değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhtesat sahibi olarak davaya dahil etme ve ona satış bedelinden pay verme mümkün değildir.

Olayımıza gelince; dava konusu edilen ve satışına karar verilen 15 No’lu parsel üzerinde bodrum + zemin + bir normal katlı betonarme karkas tarzda projesiz ve ruhsatsız şekilde inşa edilmiş bir bina bulunduğu keşfen belirlenmiştir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde bu binaya ilişkin bir şerh olmadığı gibi, bu konuda taraflar arasında ittifak da sağlanmamıştır. Bu durumda mahkemece muhtesatın arzla birlikte satılarak satış bedelinin mirasçılık belgesindeki payları oranında ortaklara bölüştürülmesine karar verilmesi gerekirken yukarıda açıklanan ilkelere uygun bir oranlama da yapılmadan taşınmaz üzerindeki ruhsatsız binanın enkaz bedelinin davalıya verilmesine hükmedilmesi hatalı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.

       SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.07.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : www.emlakdanismanlari.com

 

Yapı ruhsatları yukarıda, sadece Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret AŞ -Orhan Karaderili adına alınmış Yapı Ruhsat vardır. Başka yoktur.  Yasal bir devremülk sistemi kurulmamıştır; ruhsatlı binada,
hiç bir  kimse adına devremülk payı oluşturulmamıştır.

Yalova Termal Projesi, "usulsüz işlemler"i nedeniyle, ilgili bakanlık olan TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından 550.000,00 TL para cezası kesilmiş  bir  tatil merkezi.

 

Proje, "Apartman" ve "Konut üniteleri" olarak yapılandırılmış.

"Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri"  6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun' nun 50. maddesinde tanımlanmış olup, neyin nasıl olacağı de şekil şartına bağlanmıştır.

İşte Kanun, bakın
ne diyor:

 

"(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz."


Yalova Termal Palace 'yi ilgili bakanlıktan kaçırdılar, kontrolü tümüyle kendi ellerinde toplandı. Buna karşılık, 550,000 TL ceza yemeyi  göze aldılar.

TAPU ALMAMIŞ OLANLARIN SÖZLEŞMESİ DAHA KOLAY FESİH EDİLİYOR

* Dernek hukukçularımız, bu tur tapusu verilmemiş "Yalova Termal Palace" veya Terma City, ya da ne ad altında satılırsa satılsın,bu tür sözleşmeleri  tüketici mahkemelerinde %100  fesih ettirecekleri garantisini veriyorlar.

 

TAPU ALMIŞ OLANLAR, DA  BU DAVAYI "TAPUYU İPTAL ETTİREREK" KAZANIYORLAR?


*Bu şirketlerin verdiği tapuların büyük çoğunluğu "
GEO Turizm  İnşaat Oto Kiralama ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Anonim Şirketi" adınadır.

*Tapu kayıtları, "kat irtifakı" olarak , mesken,1/15 arsa payı,pafta g22-D-14-C-2-D-, 424 ada, 23-25-26-27 parseller üzerinden gösteriliyor.

 

Bu tapunun özelliği, görüldüğü gibi hisseli tapudur. Geçerliliği bu sayfanın sol tarafında açıklanmıştır. Her hangi bir emlakçı web sitesine girdiğinizde, benzer yazılara ve mahkeme kararlarına rastlayabilirsiniz.

Bazı danışmanlara göre," Bu tapu, 5 para etmez..Çünkü üzerinde inşaat yapmanız için, bu hisseleri satın alan binlerce kişiyi organize etmeniz" gerekli.. Diyeceksiniz ki, "Neden verdiler peki?" diyeceksiniz. Siz tapu istemediniz mi?


Davası yürüyen bazı tüketicilere mahkemede şöyle cevap veriyor avukatları:
" Geo Turizm İnşaat Oto Kiralama ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ  vekili duruşma kaydına göre “ Sözleşme ile ilgimiz yoktur, ancak gayrimenkul müvekkilimize aittir.. Müvekkilimiz sözleşmeye taraf değildir, bu nedenle husumetten reddini talep ediyoruz…” diyor. Ne kadar komik!

Sözleşmeyi kuran sağlayıcı şirket ise Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret AŞ. dir. Satıcı şirket isimlerini periyodik olarak değiştiriyorlar. Uzun süre Şifa Tur Organizasyon Turizm İnşaat Tic. Ltd.Şti. ile çalıştılar. Bu şirket üzerinden binlerce sözleşme düzenlediler. Sözleşmeler canlı...Fesih için bize hukukçularımıza başvurabilirler..Bizde Noter'den yaptıkları-satıcı sağlayıcı anlaşması mevcut.

 

İşte 500.000,00 TL ceza kesilen evrak:

TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
Adresimiz : Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434 ,
Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL     TEL:  0553 856 29 18 - 0535 013 35 40 (WhatSapp)
 
http://www.ttkd.org.tr   e-posta:  tuketicilerikoruma@yahoo.com                      

Tüm evraklarınızı WhatSapp üzerinden atabilir, anlık görüşmeler yapabilirsiniz