Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği Bilgilendiriyor:

Aman Dikkat! Piyasada Gerçek Devre Mülk Yapan ve Satan Yok Gibi!  % 99'u aldatıyor, kendi şirketlerine sebepsiz zenginleşme sağlıyorlar.

*Hukuk, genellikle satın alma işlemlerinde aldatıldığımızı düşündüğümüz zaman ortaya çıkar... Başka zaman hiç ilgilenmeyiz. Ne kadar yanlış değil mi?

Bu sitede, gerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, gerekse 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu kanunun bünyesinde taşıdığı, ayn sütunda yayınladığımız Devre Mülk Kanun maddeleri, bizleri koruyor. Kanunlar kasamında açtıkları davaları % 100 kazanabilirler.....

 

* Bu yayını yapmamızdaki amaç, tüketicilerimizin tek başına olsa da " hukuk savaşını" kazanmasına olanak hazırlamaktır. Hukuk, hiç kimsenin tekelinde değildir. Önemli olan, aldatıldığımızı düşündüğümüz konularda doğru düşünmek, doğru yorumlamak, doğru yerde olmaktır.

 

*6502 sayılı yasa, " ayıplı mal ", " kapıdan satışlar" , " Sözleşmelerde haksız şart" konularında önemli yenilikler getirmiştir Son yıllarda Türkiye' de "Sahte Devre Mülk" satışları zirveye çıkmıştır. Kolay yoldan servet edinmek isteyen çok sayıda şirket , sahte devre mülk satışları pazarlıyor...Sağ taraft "Devre mülk kanunlarını" okuyorsunuz. Türkiyede sadece "Devre mülk" satışına kanun açıklık getirmiştir. 6502  sayılı Kanunun  50. maddesi 634 Sayılı KMK' nun  Devre Mülk Kanunm maddelerine bağlamıştır bu satışları...Ancak "Dolandırıcılık" seviyesine çıkmıştır bu satışlar. 3-5 cm'lik  arsa tapusu düzenleyip, "Devre Mülk" diye  organizasyon yapan çok sayıda şirket, "Kanun dışı"  satışlarla tüketicilerimizi kandırıyorlar..

 

Tüketicilerin aldatılması en çok bu alanlarda gerçekleşmekte olduğundan, öncelikle bu konu başlıkları altında hukuksal bilgiler ve Yargıtay kararlarını sunuyoruz. Zamanla yelpazeyi geliştireceğiz. Devre tatil, genellikle " Kapıdan satışlar" kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle " Kapıdan satışlara" örnek olarak "Devre tatil ile ilgili Yargıtay kararlarını " koyduk. Herkes şunu bilsin ki, bu alemin patronu, YARGITAY...Bölge mahkemelerinin verdiği kararların bir çoğu, Yargıtay'da bozularak dönebiliyor.

 

*6098 sayılı Borçlar Kanunu ile  6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ve Yargıtay kararları bize rehberlik ediyor. Cesur olun...

Sizi aldatanlardan daha akıllı olamazsanız, kazanamazsınız!

 

 

 

 KAT MÜLKİYETİ KANUNU Kanun Numarası: 634 SEKİZİNCİ BÖLÜM (1) 
Devre Mülk Hakkı
 Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.

 Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.  Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

 Madde 59 – Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.
 Madde 60 – Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.Madde 61 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışardan bir gerek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir. Madde 62 – Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir. Madde 63 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler. Madde 64 – Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.  Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır. Madde 65 – Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

Adresimiz: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:9, No:1434, Okmeydanı- Şişli / İSTANBUL

Web: http://www.ttkd.org.tr     e-mail:tuketicilerikoruma@yahoo.com              Tel: ( Whattsap ) 0535 013 35 40

Bu web sitesi,  ADOBE MUSE ile gerçekleştirilmiş bir tasarımdır. İzinsiz alıntı yapılamaz